Gedragscode

U kunt onze gedragscode hier downloaden.

Business in Zicht onderschrijft de algemeen geaccepteerde normen en waarden van maatschappelijk betrokken ondernemen. Wij werken nauw samen met professionals die dezelfde zakelijke, klantgerichte en maatschappelijke visie hebben.

De gedragscode die Business in Zicht heeft opgesteld benadrukt een respectvolle houding van medewerkers en/of vertegenwoordigers van Business in Zicht ten opzichte van onze opdrachtgever. In deze gedragscode is vastgelegd op welke wijze zij zich dienen te gedragen in het maatschappelijke verkeer. Medewerkers en/of vertegenwoordigers van Business in Zicht hebben verklaard zich aan deze gedragscode te houden.

De gedragscode heeft vijf paragrafen:

1.1 Respect
1.2 Integriteit en vertrouwelijkheid
1.3 Verantwoordelijkheid
1.4 Professionaliteit
1.5 Duidelijkheid

1          Respect

Business in Zicht geeft invulling aan het begrip ‘respectvol zaken doen’:

1.1

Medewerkers en/of vertegenwoordigers van Business in Zicht erkennen en eerbiedigen iemands persoonlijke en menselijke waardigheid, die van onze opdrachtgever in het bijzonder.

1.2

Ieder mens, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, sociale status, geslacht, politieke overtuiging, levensovertuiging of burgerlijke staat, wordt gelijkwaardig behandeld.

1.3

Business in Zicht erkent ieders recht om in vrijheid keuzes te maken en laat ruimte voor de opdrachtgever om terug te komen op eerder genomen beslissingen, rekening houdend met de eigen normen en waarden van de opdrachtgever.

1.4

Business in Zicht komt op voor de belangen van onze opdrachtgever.

1.5

Business in Zicht werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties of de maatschappij.

1.6

Business in Zicht houdt rekening met de mogelijkheden en behoeften van de opdrachtgever (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel) en doet daar nooit neerbuigend of onverschillig over.

1.7

De medewerkers en/of vertegenwoordigers van Business in Zicht erkennen dat zij de bijzondere verantwoordelijkheid dragen om op te komen voor de rechten van de opdrachtgever, met speciale aandacht voor degenen die zich in een kwetsbare of afhankelijke positie bevinden.

1.8

Business in Zicht gaat respectvol om met mensen – in het bijzonder de opdrachtgever – en ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen, hun leefomgeving en de informatie die aan Business in Zicht direct of indirect ter beschikking is gesteld.

2          Integriteit

Business in Zicht is in staat in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met een opdrachtgever en deze ook in stand te houden. Dat lukt alleen als de opdrachtgever weet én aanvoelt dat wij integer zijn. Integriteit is dus één van de belangrijkste competenties die een medewerker en/of vertegenwoordiger van Business in Zicht moet bezitten.

De integriteit van de medewerkers en/of vertegenwoordigers van Business in Zicht afzonderlijk is belangrijk voor hen allemaal omdat de maatschappelijke uitstraling van oneerlijk, onoprecht of onrechtvaardig gedrag van één van hen anderen kan schaden.

Business in Zicht werkt integer. Zowel tijdens als buiten onze beroepsuitoefening leven wij de volgende gedragsregels na:

2.1

Business in Zicht is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Wij zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen.

2.2

Business in Zicht verricht diensten naar eer en geweten en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Wij zijn open, oplettend en onafhankelijk. Wij hebben heeft een relatie met de opdrachtgever en met zijn medewerkers, leveranciers en businesspartners.

2.3

Business in Zicht laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.

2.4

Business in Zicht gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de opdrachtgever die wij direct, indirect of door enige andere bron hebben ontvangen. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze informatie om en zullen deze nooit ongeautoriseerd openbaar maken.

Business in Zicht zal gegevens van en informatie over opdrachtgever, zijn medewerkers, leveranciers en businesspartners geheim houden tenzij wij  ingevolge de wet, een rechterlijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college niet tot geheimhouding gehouden zijn. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor gegevens van en informatie over de opdrachtgever in een geschil tussen Business in Zicht en de desbetreffende opdrachtgever in behandeling bij een rechter, arbitrage, bindend adviescollege of een tuchtrechtelijk college.

2.5

Business in Zicht maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de opdrachtgever afhankelijk van ons is, noch om onszelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de opdrachtgever of relaties van de opdrachtgever te benadelen.

3          Verantwoordelijkheid

3.1

Business in Zicht beseft dat wij door onze vertrouwenspositie zowel bewust als onbewust grote invloed uit kunnen oefenen op de opdrachtgever en mogelijk ook op anderen. Daarom zijn wij bedachtzaam in ons handelen en voorzichtig als wij uitspraken doen.

3.2

Business in Zicht bevordert het welzijn van iedereen die bij de uitvoering van een opdracht betrokken is.

3.3

Wij kennen zowel de beperkingen van ons beroep als de grenzen van onze persoonlijke competenties. Wij zorgen ervoor dat wij geen van beide overschrijden.

3.4

Business in Zicht aanvaardt, waar nodig, samenwerking met andere professionals. Wij onthouden ons van werkzaamheden op gebieden waarin wij onvoldoende deskundig zijn.

3.5

Business in Zicht houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de opdrachtgever in gedachten.

4          Professionaliteit

Een opdrachtgever heeft recht op een professionele relatie met Business in Zicht en mag verwachten dat wij ons vak deskundig en op hoog niveau uitoefenen.

4.1

Business in Zicht neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting wij onszelf als bedrijf zullen ontwikkelen om optimaal te kunnen blijven functioneren.

4.2

Business in Zicht houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden binnen het vakgebied. Dit doen wij onder meer door (vak)literatuur te lezen, bij- en nascholing te volgen en symposia te bezoeken.

4.3

Business in Zicht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4.4

Business in Zicht informeert de opdrachtgever of andere betrokkenen desgevraagd zonder terughoudendheid welke opleiding, ervaring en kwalificaties wij hebben en welke methoden en stijl wij (voornamelijk) gebruiken.

4.5

Business in Zicht maakt onderscheid tussen een opdrachtgeverrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Wij staan niet toe dat er belangenverstrengeling optreedt.

4.6

Business in Zicht is behulpzaam richting andere professionals en is bereid samen te werken.

5          Duidelijkheid

Een opdrachtgever heeft recht op duidelijkheid over de manier van zaken doen van Business in Zicht.

5.1

Business in Zicht streeft ernaar de opdrachtgever vooraf te informeren over de kosten voor de werkzaamheden en de wijze waarop deze kosten worden berekend. Business in Zicht hanteert een uurtarief of een andere door opdrachtgever toegekende dan wel overeengekomen vergoeding.

5.2

Business in Zicht neemt geen aanbrengprovisie aan.

5.3

Business in Zicht verschaft op eigen initiatief of op verzoek van de opdrachtgever informatie over de voortgang van de werkzaamheden.